15/2/2020: Hình ảnh đội banh Cộng Đoàn và giải bóng đá Mùa Xuân

Hình ảnh đội banh Cộng Đoàn và giải bóng đá Mùa Xuân
https://www.facebook.com/581735451837075/posts/3067399523270643/

https://www.facebook.com/581735451837075/posts/3067399523270643/