Ban Giáo Dục Giáo Xứ Công Giáo Việt Nam Thánh Giuse

Ban Giáo Dục

Trưởng Ban: Giuse Nguyễn Quốc Nam
Giáo Lý: Teresa Đỗ Minh Thy
Việt Ngữ: Teresa Nguyễn Khánh-Vân
Đoàn TNTT: Tr. Giuse Maria Nguyễn Quốc Anh Tú

>>>>>>Thông Báo <<<<<<

Ghi Danh Niên khóa 2022-2023 cho Việt Ngữ,
TNTT và Giáo Lý

 

**Ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 5 năm và chấm dứt vào ngày 22 tháng 8 năm 2022**

 

*  Dành cho các em 7 tuổi trở lên.

*  Lệ phí $ 150 / em (không kể tiền đồng phục TNTT và tiền ăn trưa). Xin nộp lệ phí (tiền mặt hay check) vào buổi học đầu tiên hoặc văn phòng Giáo Xứ.  Nếu trả bằng check, xin ghi: “St. Joseph Vietnamese Parish”.

*  Dự tính tiền ăn trưa nguyên năm $180/học sinh (30 tuần).

*  Cha xứ khuyến khích các em nên ghi danh cả 3 chương trình (VN, TNTT, GL). Hy vọng các em sẽ tiến triển hơn trong giáo lý căn bản và ngôn ngữ Việt Nam. (Nếu vì lý do gì không tham dự được cả 3 chương trình, xin cho biết trong phần Questions/Comments).

Xin scan QR code đây để ghi danh.

https://signup.stjvntampa.org/school

Mọi thắc mắc xin liên lạc với các thầy cô và huynh trưởng tại văn phòng Ban Giáo Dục trong hội trường sau các Thánh Lễ Chúa Nhật.