Phụng Vụ

Chương Trình Thánh Lễ & Các Bí Tích:

 • Thứ Sáu Đầu Tháng:
  – 6:30pm Chầu Thánh Thể & Đọc kinh LCTX
  – 7:00pm Thánh Lễ
 • Thứ Sáu Hàng Tuần:
  – 8:00am Thánh Lễ trong Nhà Nguyện
 • Thứ Bảy:
  – 6:30pm Lần hạt Mân Côi
  -7:00pm Thánh Lễ Vọng Chúa Nhật.
 • Chúa Nhật:
  – 9:00am Thánh Lễ Sáng
  – 4:30pm Đọc kinh LCTX / Lần hạt Mân Côi
  – 5:00pm Thánh Lễ Chiều
 • Giải tội:
  Trước các Thánh Lễ 30 phút và lấy hẹn với Lm. Quản Nhiệm
 • Rửa Tội:
  Xin liên lạc với Lm. Quản Nhiệm trước 1 tháng
 • Hôn Phối:
  Xin liên lạc với Lm. Quản Nhiệm trước 6 tháng