CRUX EST LUX – THẬP GIÁ LÀ VINH QUANG!

Suy niệm: CRUX EST LUX – THẬP GIÁ LÀ VINH QUANG! Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB Nhiều nhà chú giải Thánh Kinh cho là cảnh hiển dung trên núi Ta-bo là một trong những sự kiện quan trọng nhất của Tân Ước, vì tuy không phải là chóp đỉnh, biến cố này thật sự … [Read more…]